0215MartineandTomWEB.7010 0214MartineandTomWEB.70070230MartineandTomWEB.7056 0224MartineandTomWEB.7038Frame30237MartineandTomWEB.7078Frame10259MartineandTomWEB.36280263MartineandTomWEB.7136Frame20266MartineandTomWEB.7145 0276MartineandTomWEB.3668 0278MartineandTomWEB.7155  0283MartineandTomWEB.7171  Frame10314MartineandTomWEB.7241 0318MartineandTomWEB.7264  0323MartineandTomWEB.72750335MartineandTomWEB.73200342MartineandTomWEB.7339 0344MartineandTomWEB.7346 0346MartineandTomWEB.73540361MartineandTomWEB.7380  0357MartineandTomWEB.7374  0367MartineandTomWEB.3697  0369MartineandTomWEB.7389 0372MartineandTomWEB.7398 0395MartineandTomWEB.74710400MartineandTomWEB.7488 0403MartineandTomWEB.7497Frame1Frame20406MartineandTomWEB.7502 0408MartineandTomWEB.7505 0410MartineandTomWEB.7508Frame30426MartineandTomWEB.75620431MartineandTomWEB.7578 0441MartineandTomWEB.76260442MartineandTomWEB.76290452MartineandTomWEB.7658 0462MartineandTomWEB.7686Frame30504MartineandTomWEB.7769 ˆÙ±Ê(<j˜ãìNÿD=IMp5¬ŸtCÊ%ƒtB;I=5„{ðKMàK‘±(»§f¾›óÎ; «=®-p-sv  óâAeӖ¶ÖÜnj±¾gÀ¹Ag{¾R[¦ø+m*ƒ›4È.ô*Ô“ùs€ŽÑ43õ@XÓÕ7ïÇöAmJë=×ÖJÉs¶O’Vý å'Pô­U¦MmÌÔOþTàmGzOfÙAÌ(æùP{ i„!H@ÇÿÑàí@à(~Th,¬ÚXÒï²[Ý3§…ÚwÊTÑ:9]± 0508MartineandTomWEB.7783 0510MartineandTomWEB.3771 0524MartineandTomWEB.7812Frame20528MartineandTomWEB.3794 0530MartineandTomWEB.7821 0531MartineandTomWEB.7827 0534MartineandTomWEB.7831  0541MartineandTomWEB.7843 0549MartineandTomWEB.7854 0551MartineandTomWEB.7858  0558MartineandTomWEB.37960566MartineandTomWEB.78900563MartineandTomWEB.7884 0565MartineandTomWEB.7888    0581MartineandTomWEB.38520584MartineandTomWEB.3857 0593MartineandTomWEB.7938  0599MartineandTomWEB.7953 0601MartineandTomWEB.3884 0602MartineandTomWEB.7960 0605MartineandTomWEB.7969 0606MartineandTomWEB.7973 0608MartineandTomWEB.7975 0610MartineandTomWEB.7978Frame30618MartineandTomWEB.8001 0630MartineandTomWEB.8020 0639MartineandTomWEB.8051  0646MartineandTomWEB.8077 0647MartineandTomWEB.8087 0652MartineandTomWEB.80980673MartineandTomWEB.8194 0658MartineandTomWEB.8134  0679MartineandTomWEB.82070683MartineandTomWEB.8215Frame30701MartineandTomWEB.82550696MartineandTomWEB.82470724MartineandTomWEB.8305 0728MartineandTomWEB.8315 0730MartineandTomWEB.8325 0732MartineandTomWEB.8329 0736MartineandTomWEB.8336 0744MartineandTomWEB.8357 0745MartineandTomWEB.83590675MartineandTomWEB.8199

“Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.” Dalai Lama

Your wedding was filled with amazing details and beautiful flowers. However the most touching anything about you and your beloved ones is the loving support you have for each other. You are surrounded by a fabulous heartwarming family and you have not been afraid of showing what is important to you.

Thank you for believing in my work and trusting my counseling from the beginning. You welcomed me open armed and I am grateful for that.